ประวัติการทำงาน

  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบนิเทศและประเมินผลการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) ของสพม. 28
  • ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญให้กับ นิสิตระดับปริญญาโท และ  ปริญญาเอก มหาสารคาม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ม.ราชภัฏ ศรีสะเกษ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด และม.ราชภัฎอุดรธานี
  • ปี 2558-2562ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม. 28
  • ปี 2562ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จ พระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  สพม.28