ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาโท : สาขาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ปริญญาเอก : สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (กศ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม