ประวัติการเป็นวิทยากร

  • วิทยากรสถาบันคุรุพัฒนา ในการพัฒนาครูหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู (คูปองครู)
  • วิทยากรของ สพฐ. ในการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • วิทยากรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)