เกี่ยวกับ

    เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับด้านการศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รวมถึงวิธีการจัดทำผลงานทางวิชาการ การรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินเพื่อการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ เป็นแนวทางในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป