ว21/2560 กับ การใช้ชั่วโมง การพัฒนาวิชาการ และ พัฒนาวิชาชีพ ทดแทน PLC

การทดแทน PLC

ว 21/2560 เป็นเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เนื่องด้วยเป็นหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ จึงทำให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 นี้มีความสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ให้ข้าราชการครูมากที่สุด จะเห็นได้ว่า ก.ค.ศ. ได้ทำการแจ้งหนังสือเวียนเพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะมากมาหลายฉบับ เช่น ว14/2561 เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน และล่าสุดคือ หนังสือ ที่ ศธ 0206.3/0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นต้น

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

หลัเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือนี้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง่ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ โดยในแต่ละปีต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงสำหรับขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมงสำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

การทดแทนชั่วโมง PLC ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (5 ก.ค.2560 ถึง 4 ก.ค. 2562)

1. ให้นำชั่วโมงพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น ชั่วโมงการประชุมทางวิชากาาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดังกล่าวมานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด หรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง ได้

2. การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 4 กรกฎาคม 2562 ให้ดำเนินการดังนี้

2.1 ในรอบปีที่คาบเกี่ยวกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น)

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ได้

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาขีพ (PLC) ได้

กรณีมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาขีพ (PLC) ของรอบปีนั้นมานับรวมกันได้

2.2 ในรอบปีที่อยู่ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาขีพ (PLC) ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพของรอบปีนั้น มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

กรณีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของรอบปีนั้นมานับรวกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

2.3 ในรอบปีที่คาบเกี่ยววันที่ 4 กรกฏาคม 2562

กรณีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ ตั้งแต่วันแรกของรอบปี ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของรอบปีนั้น มานับรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

อ้างถึง ที่ ศธ 0206.3/0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)https://otepc.go.th/th/otepc03/news-otepc03/item/2870-plc.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *